Objektiv

Fakta, události, dokumenty

Vystoupení SILMOS s.r.o. ze Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Po bezmála pětadvacetileté činnosti SILMOS s.r.o. jako sekretariátu Sdružení pro výstavbu silnic Praha došlo k událostem, které vedly k vystoupení SILMOS s.r.o. ze Sdružení k 31.12.2005.

srpen 2005 SILMOS s.r.o. pracuje kromě výkonu funkce sekretariátu Sdružení na řadě zakázek jako koordinační pracoviště výzkumných projektů (ISPROFOND – SFDI), jako nositel projektu Přejímání evropských norem pro pozemní komunikace v rámci TNK 51 a TNK 136 (MD ČR), jako Centrum technické normalizace pro řešení normalizačních úkolů (ČNI), jako pracoviště pověřené přípravou konferencí, seminářů a školení (SENS 2 – schválený projekt ze zdrojů EU). Strategické aktivity SILMOS s.r.o. – 2005 (dokument 1)
7. září Předsednictvo Sdružení se na svém pravidelném zasedání zabývá mj. problematikou rozporů mezi TKP 5 a parametry nových evropských norem a schvaluje zpracovaný materiál Společné zásady k přejímání evropských norem pro pozemní komunikace do národních norem a předpisů (dokument 2) a pověřuje svého jednatele Ing. I. Večerku k projednání těchto Zásad s generálním ředitelem ŘSD ČR Ing. P. Laušmanem (závěr 5, Informace pro předsednictvo IP 32/05). „Společné zásady“ již předtím schválili představitelé Asociace kamenoprůmyslu ČR. Stanovisko AK ČR k problematice přejímání EN pro pozemní komunikace (dokument 3)
8. září Generální ředitel ŘSD ČR Ing. P. Laušman na jednání s jednatelem Sdružení Ing. I. Večerkou vyjádřil výhrady k podepsání „Společných zásad“ s uvedením důvodu, že problematika kameniva nereprezentuje šířku dodavatelských partnerů ŘSD ČR. Vzhledem k přetrvávajícím rozdílným stanoviskům a připomínkám k normám mezi pracovišti ŘSD ČR Praha a Brno byl požádán o vyslání odpovědného zástupce ŘSD ČR na připomínkové jednání k evropským normám pro nestmelené směsi dne 15. září 2005.
15. září

Probíhá regulérní připomínkové jednání k evropským normám pro nestmelené směsi. Po sedmi hodinách nedochází ke shodě ani v předložených změnách souvisících norem na kamenivo. Chybí odpovědní zástupci MD ČR a ŘSD ČR k odsouhlasení navržených kompromisních úprav. Zástupci podniku SSŽ a.s. odcházejí s projeveným stanoviskem trvalého nesouhlasu (viz podrobněji Rozpory při řešení evropských norem pro nestmelené vrstvy). Zablokováním procesu připomínkování evropských norem jsou ohroženy stávající výsledky tříletého řešení projektu ISPROFOND, plánované termíny řešení schválených normalizačních úkolů i školení z ESF (leden 2006).

21. září

Na 51. zasedání Správní rady Sdružení je předložen jako situační zpráva č. 2 projektu ISPROFOND dokument Kritická situace v procesu připomínkování a projednávání norem (dokument 4). Správní rada ve svém usnesení bod II.10 schvaluje výsledky řešení projektu ISPROFOND včetně „Společných zásad k přejímání evropských norem“. Dále správní rada v bodě III.A2 ukládá předsedovi Sdružení Ing. P. Čížkovi „…informovat dopisem pana náměstka ministra dopravy Ing. J. Kubínka o překážkách plynulého procesu přejímání evropských norem do soustavy národních norem a předpisů a o návrhu „Společných zásad“, schválených předsednictvem Sdružení a Asociací kamenoprůmyslu ČR“. Náměstek ministra Ing. J. Kubínek přítomný na správní radě po zběžném seznámení nevidí problém vydat po případných úpravách „Společné zásady“ jako metodický pokyn MD ČR. Připravený návrh dopisu náměstkovi ministra Ing. J. Kubínkovi (dokument 5) s předpokládanou schůzkou na MD ČR do 5. října předseda Sdružení Ing. P. Čížek neakceptoval.

 

Poznámka: K jednání u pana náměstka ministra došlo až za dva měsíce 25. listopadu ve vazbě na zákon o veřejných zakázkách a navržené Společné zásady už nebyly projednány a vydány.

13. října

Mimořádná porada předsednictva Sdružení svolaná pozvánkou předsedy Ing. P. Čížka z 5.10. (dokument 6), projednávala alternativu postupu ke zpracovaným Společným zásadám na základě jednání předsedy Sdružení Ing. P. Čížka s generálním ředitelem ŘSD ČR Ing. P. Laušmanem. V závěru 1. je uloženo: „…Ing. Dostál ve spolupráci s Ing. Neuwirtem, CSc. a po konzultaci s Ing. Tichým, CSc. a Ing. Hromádkem zpracují v termínu do 31.10.2005 návrh zásad k zajištění procesu normalizace v rezortu, který návrhově bude projednán v předsednictvu Sdružení dne 9.11.2005.“ viz Záznam z mimořádného zasedání předsednictva Sdružení dne 13.10.2005 (dokument 7).

 

K naplnění tohoto závěru 1. nedošlo, zásady nebyly jako ucelený materiál zpracovány ani schváleny. Závěr 2 konstatoval: „…Ing. Vacín přislíbil, že zpracuje připomínky a pošle VYJÁDŘENÍ ŘSD ČR k normám na nestmelené vrstvy (2) a změnám norem na kamenivo (2) do 24.10.2005.“ Ani tento závěr nebyl splněn, Ing. Vacín jako zástupce ŘSD ČR pověřený připomínkováním norem neposlal do konce roku smluvnímu zpracovateli norem SILMOS s.r.o. stanovisko , teprve začátkem roku 2006 bylo zasláno na ČNI stanovisko k jinému návrhu norem. Nepřítomnost zástupce SSŽ, a.s. Praha na jednání předsednictva znemožnila měsíc po zablokovaném připomínkovém jednání sjednotit společné stanovisko Sdružení k návrhu zpracovaných norem, a proto nebylo možné proces připomínkování obnovit.

 

Ing. Večerka v připraveném materiálu Termínové kolize projektu SENS 2 (dokument 8) doložil, že blokáda procesu přejímání norem bezprostředně ohrožuje smluvní závazky SILMOS s.r.o., včetně jejich termínového i věcného nesplnění až po neuzavření smluvních vztahů na řešení těchto prací v roce příštím. Za těchto okolností však nemůže fungovat SILMOS s.r.o. jako ekonomický subjekt. Pokud nedojde k radikální změně a zprůchodnění nahromaděných problémů, bude nucen k 30.11.2005 dát svým zaměstnancům výpověď a v krajním případě společnost zrušit.

24. října Samostatné jednání předsedy Sdružení Ing. P. Čížka, jeho poradce a bývalého jednatele Sdružení Ing. B. Hály a jednatele Sdružení Ing. I. Večerky konstatovalo, že po šesti týdnech nedošlo k odstranění kritické situace, ohrožující existenci SILMOS s.r.o. Rovněž nebylo dlouhodobě vyřešeno personální oslabení společnosti po odchodu několika technických pracovníků do samostatné společnosti SILMOS-Q, s.r.o. začátkem roku 2004.
8. listopadu Mimořádné zasedání předsednictva Sdružení (bez pozvánky pro jednatele Ing. Večerku) dohodlo pověřit po odchodu SILMOS s.r.o. ze Sdružení agendou sekretariátu Sdružení jinou členskou organizaci.
9. listopadu Řádné zasedání předsednictva Sdružení konstatovalo v záznamu ze závěrečné rozpravy, že „…problém SILMOS s.r.o. prezentovaný Ing. Večerkou vyplynul z ne vždy vhodné komunikace a přecenění technické problematiky činnosti Sdružení“. (viz Záznam z jednání předsednictva Sdružení dne 9.11.2005 (dokument 9)).
18. listopadu V souladu se Stanovami Sdružení předkládá jednatel členské organizace SILMOS s.r.o. Ing. I. Večerka Žádost o ukončení členství společnosti SILMOS s.r.o ve Sdružení k 31.12.2005 (dokument 10). Společně s touto žádostí je všem členům správní rady, představitelům členských organizací Sdružení, zaslán jako podklad pro 52. zasedání správní rady obsáhlý materiál s podrobnou dokumentací - Kritická situace SILMOS s.r.o. jako servisní organizace Sdružení (dokument 11).
29. listopadu Na konferenci Asfaltové vozovky 2005 sjednává předseda Sdružení Ing. P. Čížek spolupráci s Ing. Zajíčkem na dokončení 2. návrhu norem pro nestmelené směsi za spoluúčasti SSŽ, a.s., bez vědomí smluvního partnera a řešitele norem SILMOS s.r..o – CTN a zadavatele normalizačních úkolů Českého normalizačního institutu, přestože Ing. I. Večerka a Ing. L. Kratochvílová jsou na konferenci osobně přítomni.
30. listopadu Na výroční poradě SILMOS s.r.o k ukončení konference AV 2005 za účasti předsedy Sdružení Ing. P. Čížka komentuje jednatel společnosti Ing. I. Večerka předchozí dokumenty o součinnosti se Sdružením a sděluje, že za stavu ohrožení rozhodujících zakázek na rok 2006 je nucen dát všem zaměstnancům výpověď z pracovního poměru. Výpověď z organizačních důvodů k 28.2.2006 je na místě předána.
7. prosince Na 52. zasedání správní rady Sdružení je schváleno ukončení členství SILMOS s.r.o. ve Sdružení k 31.12.2005 a odvolání Ing. I. Večerky z funkce jednatele k 8.12.2005. Ing. I. Večerka se loučí s členy správní rady Závěrečným zhodnocením svého funkčního působení (dokument 12).
15. prosince na 34. zasedání TNK 51 Pozemní komunikace sděluje pověřený pracovník MD ČR Ing. K. Urban, že k činnosti SILMOS s.r.o. – Centra technické normalizace nejsou žádné výhrady a smlouva o řešení Projektu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace, uzavřená se SILMOS s.r.o. na základě výběrového řízení, zůstává v platnosti.
19. prosince SILMOS s.r.o. sjednává s PRAGOPROJEKTEM, a.s. jako nástupnickou organizací pro funkci sekretariátu Sdružení veškeré smluvní podmínky o převodu zaměstnanců z pražského pracoviště, odprodeji zařízení pracoviště, předání smluvních vztahů k činnosti sekretariátu, předání podstatné části agendy a sjednání harmonogramu předávání další dokumentace Sdružení.
1. února 2006 dokončeno protokolárně kompletní předání agendy Sdružení od SILMOS s.r.o. na PRAGOPROJEKT a.s. včetně úplné dokumentace projektu ISPROFOND, školení SENS 2 aj.; následně jsou vyrovnány veškeré vzájemné závazky a pohledávky.

Seznam dokumentů:

Dokument 1 Strategické aktivity SILMOS s.r.o. – 2005
Dokument 2 Společné zásady k přejímání evropských norem pro pozemní komunikace do národních norem a předpisů
Dokument 3 Stanovisko AK ČR k problematice přejímání EN pro pozemní komunikace
Dokument 4 Kritická situace v procesu připomínkování a projednávání norem
Dokument 5 Návrh dopisu náměstkovi ministra Ing. J. Kubínkovi
Dokument 6 Pozvánkou předsedy Ing. P. Čížka z 5.10.
Dokument 7 Záznam z mimořádného zasedání předsednictva Sdružení dne 13.10.2005
Dokument 8 Termínové kolize projektu SENS 2
Dokument 9 Záznam z jednání předsednictva Sdružení dne 9.11.2005
Dokument 10 Žádost o ukončení členství společnosti SILMOS s.r.o ve Sdružení k 31.12.2005
Dokument 11 Kritická situace SILMOS s.r.o. jako servisní organizace Sdružení
Dokument 12 Závěrečné zhodnocení funkčního působení jednatele Sdružení