Objektiv

Fakta, události, dokumenty

EVROPSKÉ NORMY PRO STAVBU VOZOVEK (Rozborový úkol RÚ/0825/06 a projekt
ISPROFOND č. 5006210044)

ČÁST 1: Zadání a cíle Rozborového úkolu RÚ/0825/06

Rámcový harmonogram projektu ISPROFOND (2005-2007) – Příprava systémového zavedení EN do ČSN

Rozborový úkol RÚ/0825/06 „Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227 – ČSN 736121 až 31) Část II: 2006“ byl řešen jako doplněk projektu ISPROFOND č. 5006210044 v roce 2006. Řešení RÚ bylo zahájeno ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že naplnění úplného zadání a zpracování celého souboru evropských norem v rámci projektu ISPROFOND nebude v termínu dosaženo. Důkazem je rámcový harmonogram přejímání evropských norem pro stavbu vozovek 2005 – 2007, který byl zpracován v dubnu 2005 jako dokument CTN 197/05 [DOK. 1 ]. Harmonogram byl obsažen v závěrečné zprávě projektu ISPROFOND za rok 2005 a je také uveden ve sborníku konference Asfaltové vozovky 2005 (strana 418). Rámcový harmonogram byl zpracován na základě souboru schválených norem v CEN/TC 227 a jejich nepřekročitelných termínů zavedení. Do plánu projektu ISPROFOND na rok 2006 bylo ve WG 4 (EN pro směsi stmelené hydraulickými pojivy) zařazeno pouze 5 z 10 specifikací. Rámcový harmonogram nebyl tímto krokem respektován se všemi důsledky, které vyplývají z nedodržení členských povinností České republiky v CEN.

Nedodržení rámcového harmonogramu projektu ISPROFOND

Začátkem čtvrtého roku řešení projektu (leden 2006) převzal po předcházejícím koordinačním pracovišti SILMOS s.r.o. tento úkol Pragoprojekt a.s. Místo očekávané spolupráce však nebyla ze strany nového koordinátora navázána žádná součinnost s odběratelem výstupů projektu ISPROFOND – ČNI, zastupovaném Centrem technické normalizace SILMOS s.r.o. Snahy zařadit do plánu technické normalizace nedokončené normy cestou izolovaných zpracovatelů se míjely s koordinovaným postupem řešení norem v CEN, s dosavadním postupem prací v rámci TNK 51 Pozemní komunikace i se strategií ÚNMZ a ČNI, a proto nebyly bez dodaných výsledků řešení v průběhu roku 2006 akceptovány.

Rozborový úkol – snaha o naplnění rámcového harmonogramu

Rozborový úkol RÚ/0825/06 byl zahájen v rámci řešení projektu SPENS u ČNI [DOK. 2 ]. Základním cílem řešení bylo kompletní systémové zadání normalizačních úkolů, tj. stanovení evropských norem, jejich navazujících norem národních (zbytkové, doplňkové) včetně časového a finančního plánu až do úrovně zpracovaných plánovacích listů norem. Tuto práci předložil SILMOS – CTN v předchozím roce 2005 jako dokument CTN 206/05. Dokladem o cíleně narušené komunikaci je skutečnost, že k projednávání rozborového úkolu, který byl zveřejněn ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2006, se nepřihlásila žádná řešitelská organizace spolupracující na projektu ISPROFOND, ani samotní odpovědní řešitelé dílčích úkolů projektu.

Rozborový úkol – výsledky pro systémové zavedení EN do ČSN

Při řešení rozborového úkolu RÚ/0825/06 [DOK. 3 ] bylo zjištěno významné zdržení ve WG 4, ke kterému došlo odsunem druhé pětice norem pro stmelené zeminy (EN 14227-10 až 14), [DOK. 4 ]. Rozsah zpracovávaných norem představuje mimořádné kapacitní nároky na regulérní připomínkování a projednání norem odbornou veřejností a státní správou. Vydání norem v roce 2007 v rozsahu 845 stran (!) překročí dosavadní maximum projektu přejímání evropských norem z roku 2004 (818 stran) [DOK. 5 a DOK. 6 ]. V rámci RÚ/0825/06 byl zpracován blokový harmonogram pro reálná připomínkování skupin norem z WG 4 a WG 1 v roce 2007, který počítal se zahájením řešení již od počátku ledna 2007 [DOK. 7 ]. Spolu s plánovacími listy byl předložen kompletní seznam norem (EN i navazujících ČSN) z WG 4 a WG 1 k zadání normalizačních úkolů [DOK. 8 ].

Ohrožení certifikace výroby asfaltových směsí nedodržením termínů rámcového harmonogramu

Nebezpečí z prodlení se netýká pouze norem pro stmelené směsi z WG 4; závazný termín k jejich plnému zavedení a současnému zrušení konfliktních norem uplynul 30. 11. 2006 (!). Zatím nebyly kompletně zpracovány ani návrhy nejsledovanější skupiny WG 1 pro asfaltové směsi. Sousední Rakousko vydalo k 1. lednu 2007 formou notifikovaných národních předpisů RVS 08.97.05 Požadavky na asfaltové směsi a RVS 08.16.01 Požadavky na asfaltové vrstvy jako národní směrnice (normy) pro zavedení souboru evropských norem z WG 1 tak, aby rok 2007 mohl sloužit k jejich ověření a zejména přípravě na certifikaci asfaltových směsí u výrobců. Tento úkol je neodkladný i pro Českou republiku, neboť normy pro asfaltové směsi patří mezi normy harmonizované. Definitivní termín pro jejich plné zavedení a zrušení národních norem uplyne 1. 3. 2008. Po tomto datu musí být asfaltové směsi v souladu s nařízením vlády č. 190/2002 Sb., opatřeny ES prohlášením o shodě spolu se značkou CE, jinak nemohou být uvedeny na trh. Právě tyto důsledky dokazují naléhavost a závaznost rámcového harmonogramu prací v projektu ISPROFOND (2005 až 2007), který v roce 2006 nebyl zcela naplněn.

ČÁST 2: Výsledky řešení Rozborového úkolu RÚ/0825/06

Práce nad rámec zadání RU – kompenzace nedostatečných výsledků projektu ISPROFOND 2006

V zadání RÚ/0825/06 nebylo zpracovat překlady evropských norem nebo dokonce národní přílohy nebo samostatné normy. Přesto se pracovníci Centra technické normalizace SILMOS s.r.o. spolu s okruhem zejména původních zpracovatelů specifikací ve WG 4 rozhodli k této práci nad rámec zadání RÚ přistoupit. V práci, která nebyla financována žádným smluvním zadáním, byl v průběhu roku 2006 nahrazen výpadek projektu ISPROFOND (10 evropských norem místo 5 zpracovaných) a připraveny veškeré revidované překlady návrhů norem pro skupinu WG 1. Cílem této – bohužel nevyžádané – spolupráce bylo eliminovat rostoucí zdržení a hrozící nezvládnutelný rozsah připomínkování norem v roce 2007 s nutností jejich bezpodmínečného zavedení.

Rozšířené výsledky RÚ/0825/06 byly odevzdány ČNI dne 30. 11. 2006 ve čtyřech samostatných svazcích. Z jejich přiložených obsahů si lze učinit představu o vykonané práci.

Svazek 2: Dokumenty o průběhu řešení RÚ/0825/06 [DOK. 9 ]

Svazek č. 2 předkládá veškerou dokumentaci z 8 koordinačních porad technického týmu SILMOS s.r.o. při řešení předmětných norem. K úplnému dopracování národních příloh a navazujících norem národních nebylo nutno provádět (obdobně jako ve WG 3) žádné porovnávací zkoušky. Pro stanovení parametrů stmelených směsí byly vyhodnoceny výsledky mnohaletých výzkumných úkolů Výzkumného ústavu dopravního od docenta Ing. Vlastimila Bílka, CSc., který je v rámci řešení uspořádal do monografie Zkušenosti s úpravou zemin vápnem na Moravě a v Čechách (2007). Ve skupině norem pro zpracování popílků (3 EN + 2 ČSN) byly ve spolupráci s producenty využity výsledky pravidelných zkoušek popílků z elektráren a tepláren ČEZ, DALKIA aj. evidované ORGREZ a.s., které vedly k průkaznému stanovení parametrů na národní úrovni.

Svazek 3: WG 4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy. Skupina norem pro popílky a jejich užití [DOK. 10 ]

Evropské normy z WG 4 kladou mimořádný důraz na využití druhotných surovin, zejména popílků a strusek, do staveb pozemních komunikací. Díky tomu bylo možné využít výsledky předchozího národního výzkumu. V letech 1997 – 2000 byl pro Ministerstvo dopravy a spojů řešen projekt S 304/120/703 Použití druhotných surovin (průmyslových odpadů a recyklovaných materiálů) do tělesa pozemních komunikací (koordinační pracoviště SILMOS s.r.o. společně s pěti dalšími organizacemi). S ohledem na platnost zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., který zvýšil zájem producentů popílku o jejich racionální využití, tak bylo možno navázat na výsledky řešení předchozího výzkumu. K dopracování byly převzaty návrhy dvou samostatných ČSN pro popílkový stabilizát a popílkovou suspenzi. Při řešení celé sady norem bylo provedeno vstupní připomínkové projednání norem se zástupci producentů i autorizované osoby TZÚS s. p. a bylo podepsáno memorandum o technické spolupráci (25. 10. 2006) [DOK. 11 ]. Tento postup, který metodicky přesně odpovídá zavedenému řešení projektu ISPROFOND, je podrobněji popsán v příspěvku Ing. V. Vrtěnové [DOK. 18].

Svazek 4: WG 4: Směsi stmelené hydraulickými pojivy. Skupina norem pro stmelené směsi a vrstvy [DOK. 12 ]

Trojici EN úzce navazující na nahrazované české kmenové normy ČSN 73 6124 a ČSN 73 6125 bylo nutno doplnit dvojicí norem pro vlastní zpracování stmelených směsí do vrstev vozovky, a to technologiemi mísení v centru nebo na místě. Obsáhlé analýzy si vyžádalo zejména nastavení hlavních parametrů směsí podle EN tak, aby výsledné třídění nenarušovalo současně platné postupy pro navrhování vozovek (TP 170). Podrobnější výklad postupu prací ve WG 4 je uveden v příspěvku Ing. I. Večerky [DOK. 17 ].

Svazek 5: WG 1: Asfaltové směsi za horka

Svazek č. 5 obsahuje revidované překlady schválených EN [DOK. 13 ]. Vzhledem k zachování původního týmu řešitelů jednotlivých specifikací v projektu ISPROFOND (2003 – 2006) se práce v rámci RÚ soustředily především na kompletní zpracování revize překladů schválených textů evropských norem, které byly předány z CEN až v průběhu roku 2006. Dále byla provedena příprava pro revizi několika norem zkoušení ve WG 1, které bude nutno uskutečnit současně se zpracováním specifikací.
Jako souhrnný výsledek prací, které byly skupinou řešitelů a dalších spolupracujících odborníků a organizací připraveny nad rámec zadání RÚ/0825/06 lze uvést, že bylo zpracováno ve WG 4 10 kompletních překladů EN, zpracovány příslušné národní přílohy a navazující 4 ČSN (doplňkové a zbytkové). V rámci WG 1 byly zpracovány finální překlady 8 EN.

ČÁST 3: Zhodnocení výsledků řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem

Spor o zadání normalizačních úkolů – ISPROFOND 2006 versus RU/0825/06

Výsledky řešení projektu ISPROFOND, předkládané SFDI i ČNI v minulých letech vždy k 30.11., byly v roce 2006 odevzdány 22.12.; tím narostlo zpoždění při zadání normalizačních úkolů o další měsíc. Porada zástupců zainteresovaných organizací pořádaná ČNI, byla svolána na 18.1. 2007 [DOK. 14 ], ale z důvodu kumulovaných žádostí o odklad termínu se uskutečnila až 29.1. 2007. Cílem porady bylo definitivně rozhodnout o zadání normalizačních úkolů k řešení evropských norem a navazujících ČSN, a to na základě zhodnocení výsledků řešení projektu ISPROFOND 2006 a rovněž na základě řešení, které bylo dodáno nad rámec zadání rozborového úkolu RÚ/0825/06.

Nedostatky řešení projektu ISPROFOND 2006

Pro vlastní zhodnocení byly připraveny tři písemné příspěvky. Vedoucí oddělení výstavby ČNI, Ing. L. Kratochvílová ve spolupráci s tajemnicí TNK 51 Ing. D. Bedřichovou zhodnotily výsledky řešení projektu ISPROFOND v roce 2006 z hlediska normalizačního řešení [DOK. 16 ] a konstatovaly, že z 22 položek, akutně určených k zadání normalizačních úkolů, byla předána polovina - 10 návrhů EN s národními přílohami, přičemž k některým položkám z WG 4 byly vzneseny vážné výhrady. Věcné zhodnocení předaných výsledků projektu ISPROFOND v konfrontaci s předaným řešením rozborového úkolu bylo zpracováno a předjednáno dne 18. 1. ve dvou příspěvcích Ing. I. Večerky [DOK. 17 ] a Ing. V. Vrtěnové [DOK. 18 ]. Vzhledem k nestandardnímu průběhu jednání dne 29. 1. však tyto příspěvky nebylo možno v úplnosti přednést a jsou poprvé publikovány v nezkrácené podobě teprve nyní. Zápis z jednání [DOK. 15 ] rekapituluje vystoupení účastníků porady v té míře, v jaké bylo možno dojít k závěrům, když už nebylo dosaženo shody v hodnocení výsledků projektu ISPROFOND 2006. Na doplňujících jednání 2. 2. (ČNI) a 4. 2. (SK 2) [DOK. 19 ] byl uzavřen seznam normalizačních úkolů a jejich zpracovatelů v oboru stavby vozovek na rok 2007. Oznámení definitivního rozhodnutí bylo rozesláno účastníkům jednání 1. 3. 2007 [DOK. 20 ].

Zadání normalizačních úkolů pod jednotnou koordinací SILMOS CTN

Při zadání normalizačních úkolů byly využity rozpracované ČSN nebo aktuální návrhy na řešení samostatných ČSN nad rámec norem z CEN/TC 227 od Pragoprojekt a.s. (5 ČSN). Byla zachována dosud platná a smluvně zajištěná zásada jednotné koordinace řešení cestou SILMOS-CTN, a to jak ve WG 1, tak i WG 4. Ve WG 1, kde zůstali v celém průběhu řešení zachováni jednotliví řešitelé norem, je tento stav akceptován spolu s dosaženými výsledky řešení projektu ISPROFOND. Ve WG 4, kde bylo v rámci projektu ISPROFOND dosaženo polovičního počtu zadaných a pro převod navržených norem, bylo v plné míře přijato řešení zpracované SILMOS s.r.o. nad rámec rozborového úkolu RU/0825/06.

Část 4: Stížnost na postup a výsledky řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044 v roce 2006

Výsledky ISPROFOND 2006 – důvod ke stížnosti u SFDI

K datu odevzdání výsledků řešení rozborového úkolu RU/0825/06 30.11.2006 nebylo známo výsledné řešení projektu ISPROFOND – kromě zveřejněných informací – a nebylo možno odhadnout, že k zadání normalizačních úkolů dojde až za další tři měsíce. Přesto bylo zřejmé a doložitelné, že porušování pravidel technické normalizace, standardních postupů práce TNK a sjednaných smluvních závazků v činnosti CTN, k němuž došlo cíleně v průběhu roku 2006, prodlužuje už tak napjaté termíny neodkladného zavedení evropských norem navíc bez záruky optimálních výsledků.

Předmět stížnosti

Z tohoto důvodu podal SILMOS s.r.o. stížnost adresovanou Státnímu fondu dopravní infrastruktury na koordinátora projektu ISPROFOND v roce 2006 [DOK. 21 ]. Stížnost byla osobně projednána s ředitelem SFDI, Ing. Pavlem Švagrem, CSc. dne 4.12.2006 za účasti dalších pracovníků Fondu. Stížnost byla strukturována do čtyř hlavních bodů:

a) porušování zásad nezaujatého technického řešení projektu a smluvních vztahů spojených s předmětem řešení;
b) nehospodárné užití prostředků ze zdrojů SFDI v roce 2006 ve výši 3 750 000,- Kč;
c) nedosažení plánovaných cílů řešení;
d) vzniklá škoda SFDI ve výši 1 900 000,- Kč.

Úplný text zdůvodnění stížnosti je uveden včetně seznamu 15 příloh [DOK. 22 ] a [DOK. 23 ]. Stížnost byla na SFDI zaregistrována [DOK. 24 ], a po nápravném opatření, zajištěném dodatkem smlouvy s příjemcem příspěvku na řešení projektu, bylo stanovisko SFDI sděleno [DOK. 25 ].

Výzva ke společnému postupu při systémovém zavedení EN do ČSN

Nápravným opatřením SFDI však není vyřízeno nehospodárné využití prostředků (3,75 mil. Kč SFDI + 1,25 mil. Kč Sdružení), které musely být doplněny smluvně nezajištěnou prací ve výši dalších 1,9 mil. Kč. Nebylo s potřebnými závěry vyřešeno porušování zásad nezaujatého technického řešení a smluvních vztahů a v úplnosti ani dosažení plánovaných cílů řešení. K dnešnímu dni není vyřízena ani úhrada prací nad rámec zadání Rozborového úkolu, které byly vykonány jako doplněk řešení projektu ISPROFOND v roce 2006. Tyto výsledky řešení Rozborového úkolu jsou však bez dalšího zdržení rozesílány širokému okruhu připomínkujících jako součást regulérního připomínkového řízení normalizačních úkolů.
Vyzýváme všechny zainteresované strany i uživatele norem ke spolupráci na dokončení a projednání příslušných norem podle rámcového harmonogramu přejímání evropských norem pro stavbu vozovek 2005 – 2007. Dodržení členských povinností České republiky v CEN bylo jediným skutečným záměrem práce na řešení RU/0825/06 a v tuto chvíli by se mělo stát i cílem společným.
Zejména harmonizované normy pro asfaltové směsi je nutné zavést co nejdříve tak, aby zůstal dostatek času na řádnou certifikaci výrobců asfaltových směsí podle těchto norem. Bez certifikované výroby podle nových EN nebude možné od 1.3.2008 uvádět asfaltové směsi na trh v EU, tedy i v ČR.
Je velká škoda, že to, co bylo od roku 1995 soustavně připravováno jako Národní program, se dostalo před definitivním dokončením do tak komplikované situace.

SEZNAM DOKUMENTŮ:

K části 1:
1. Rámcový harmonogram přejímání evropských norem výrobku pro stavbu vozovek 2005 – 2007, CTN 197/05, duben 2005
2. Zadání rozborového úkolu Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227 – ČSN 73 6121 až 31) – Část II: 2006, č.j. 034/SLM/06, 1.6.2006
3. Předání výsledků řešení Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227 – ČSN 73 6121 až 31) – Část II: 2006, č.j. 075/SLM/06, 29.11.2006
4. Zdržení v řešení národních příloh evropských norem pro stmelené směsi (WG 4) – upravený dokument CTN 197a/05, listopad 2006
5. Počet norem přejímaných do ČSN překladem SILMOS – CTN, CTN 306a/06
6. Počet stran norem přejímaných do ČSN překladem SILMOS s.r.o. – CTN, CTN 306b/06
7. Harmonogram přejímání evropských norem pro stavbu vozovek (WG 4 a WG 1 z CEN/TC 227 v roce 2007), CTN 304/06, listopad 2006
8. Přehled norem výrobků z CEN/TC 227 Stavba vozovek zadaných do plánu normalizace na rok 2007, TNK 51/1002

K části 2:
9. RU/0825/06, obsah svazku 2: Dokumenty o průběhu řešení, CTN 290/06-2
10. RU/0825/06, obsah svazku 3: WG 4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy. Skupina norem pro popílky a jejich užití, CTN 290/06-3
11. Memorandum o technické spolupráci při zavádění evropských norem pro popílky a jejich užití v inženýrském stavitelství z 25. října 2006
12. RU/0825/06, obsah svazku 4: WG 4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy. Skupina norem pro stmelené směsi a vrstvy, CTN 290/06-4
13. RU/0825/06, obsah svazku 5: WG 1 Asfaltové směsi za horka. Revidované překlady schválených EN a návrhy NA podle výsledků projektu ISPROFOND č. 5006210030,
CTN 290/06-5

K části 3:
14. Pozvánka na poradu k zadání normalizačních úkolů norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227) na rok 2007, (termín 18.1.2007, uskutečněno 29.1.2007), č.j. 00457/2007/BD,
8.1.2007
15. Zápis z porady k zadání normalizačních úkolů norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227) na rok 2007, konaného dne 29.1.2007 na ČNI
16. Ing. Ludmila Kratochvílová, ČNI: Zhodnocení předložených návrhů norem a národních příloh z projektu ISPROFOND z hlediska normalizačního řešení
17. Ing. Igor Večerka, SILMOS s.r.o.: Zhodnocení předložených návrhů norem a národních příloh projektu ISPROFOND č. 5006210044 za rok 2006
18. Příprava normalizačních úkolů skupiny norem pro stmelené vrstvy vozovek s použitím popílků v rámci RU/0825/06, Ing. Věra Vrtěnová, SILMOS s.r.o. – CTN
19. Zápis z jednání členů SK 2 TNK 51 dne 4.2.2007 na základě pověření ČNI, MD a Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve věci upřesnění jednotlivých norem skupiny WG 4
k normalizačnímu řízení v ČR.
20. Zadání normalizačních úkolů norem pro stavbu vozovek do plánu TN na rok 2007, zpráva emailem od ředitele úseku normalizace ČNI Ing. M. Holečka, ze dne 1.3.2007

K části 4:
21. Stížnost na Pragoprojekt a.s. za postup a výsledky řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek – IV. Etapa (2006), č.j. 074/SLM/06,
30.11.2006
22. Zdůvodnění a dokumentace stížnosti za postup a výsledky řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044, včetně seznamu podkladů (Přílohy 1 až 15)
23. Projekty pro přejímání evropských norem pro stavbu vozovek
24. Stížnost na Pragoprojekt a.s. za postup a výsledky řešení projektu „Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek“, dopis ředitele SFDI Ing. Pavla Švagra, CSc., č.j. 4913/1/2006
z 7.12.2006
25. Stanovisko ke Stížnosti na Pragoprojekt, a.s. za postup a výsledky řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek firmou SILMOS
s.r.o., dopis ředitele SFDI Ing. Pavla Švagra, CSc., č.j. 4913/2/2006 z 31.1.2007

.