Objektiv

Fakta, události, dokumenty

Stop špatným normám 2008

Od roku 1994 probíhá v České republice proces přejímání evropských norem pro pozemní komunikace. V posledních dvou letech, jak o tom svědčí předchozí témata rubriky OBJEKTIV, se výsledná podoba a parametry norem pro stavbu vozovek staly předmětem zájmu lobbyistických skupin, usilujících o snižování parametrů materiálů, směsí, vrstev. K 31. 12. 2007 (s ročním zpožděním) byla odevzdána skupina norem pro stmelené směsi od Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Škody způsobené snížením parametrů směsí oproti stávajícím normám ČSN byly v přiloženém Rozboru technického řešení norem pro stavbu vozovek vyčísleny na několik set miliónů ročně.
Stejné snižování parametrů provází ještě více sledovanou skupinu norem pro asfaltové směsi, která představuje roční objem prací okolo 10 mld. Kč. Tyto normy jsou harmonizované se Směrnicí o stavebních výrobcích a uvedení výrobku na trh je podmíněno prohlášením ES o shodě a značkou CE. Zatímco sousední státy jako SRN a Rakousko tyto normy včetně národních příloh zveřejnily již začátkem loňského roku, v ČR nebyly konečné návrhy dodány ČNI ani k 31. 12. 2007, tedy dva měsíce před jejich neoddálitelnou platností v celé Evropské unii.
Proti schválení připravených návrhů norem, které představují poškození oprávněného zájmu státu, byly uplatněny následující dopisy zainteresovaným institucím, podložené zpracovaným Rozborem technického řešení norem pro stavbu vozovek:

1. Dopis řediteli SFDI (čj. 002/SLM/2008 ze dne 7. 1. 2008)

2. Dopis členům Výboru SFDI a Dozorčí rady SFDI (čj. 003/SLM/2008 ze dne 7. 1. 2008)

3. Dopis předsedovi ÚNMZ (čj. 005/SLM/2008 ze dne 11. 1. 2008)

4. Dopis SILMOS vedoucí oddělení výstavby ČNI (čj. 004/SLM/08 ze dne 7. 1. 2008)

5. Dopis Doc. Ing. V. Bílka, CSc. vedoucí oddělení výstavby ČNI (ze dne 7. 1. 2008)

6. Patnáct kritických situací z řešení projektu ISPROFOND Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek 2006 a 2007

7. Rozbor technického řešení norem pro stavbu vozovek (Výsledky projektu ISPROFOND 5006210044 a 5006210054 v letech 2006 a 2007)   


Přehrát video