Patnáct let činnosti TNK136 Dopravní telematika

26. 11. 2009


ING. EVA GELOVÁ - gestor WG 2

ING. STANISLAV BARTÁK - gestor WG 3

ING. JIŘÍ ŠTEFAN - gestor WG 4

ING. ONDŘEJ PŘIBYL, PhD. - gestor WG 5

DR. ING. JIŘÍ PLÍHAL - gestor WG 7

PhDr. VLASTA REHNOVÁ - gestor WG 10

ING. PETR BUREŠ, PhD. - gestor WG 12

ING. MILOSLAV VĚŽNÍK - gestor WG 13

ING. VLASTIMIL FRIČ - gestor WG 14

ING. TOMÁŠ STÁREK - gestor WG 15

ING. JIŘÍ ŘEHÁK - gestor WG 16

ING. ZDENĚK PLIŠKA

DOC. ING. TOMÁŠ TICHÝ, PhD.

PhDr. VĚRA VLKOVÁ, CSc. - terminologie

ING. MILAN DIAN - tajemník komise

PROF. ING. PAVEL PŘIBYL CSc. - předseda komise

ING. KAREL URBAN - MD ČR

ING. ZUZANA NEJEZCHLEBOVÁ, CSc. - ÚNMZ

ING. VĚRA VRTĚNOVÁ - CTN

MGR. DAVID BÁRTA - CTN

ING. IGOR VEČERKA - CTN

Mimořádně hektické období sklonku roku 2009 v rámci činnosti TNK 136 Dopravní telematika je podnětem k zastavení, zamyšlení a zhodnocení. V tomto období došlo jednak k nahromadění pracovních aktivit, které si vyžádalo extrémní pracovní vypětí prakticky všech gestorů, členů TNK 136. Kromě obvyklé činnosti gestorů, nabírající na obrátkách s rostoucím počtem sledovaných položek v obou ITS komisích, se stala už pravidelnou součástí výroční zprávy aktualizace Národního plánu A, tedy předpokládaného způsobu zavedení norem do ČSN. Národní plán A má velmi zásadní důsledky pro práci komise, jak dokazuje rekordní počet přeložených návrhů norem (Informační servis 2009 - více než 700 stran pracovních překladů).

Kromě této rostoucí agendy, která pokrývá činnost v projektu Zajišťování mezinárodní spolupráce s ISO/TC 204 a CEN/TC 278 a samostatně řešených normalizačních úkolů v rámci Centra technické normalizace, přinesl konec roku 2009 i dokončení dvou rozsáhlých samostatných projektů, které byly velmi úzce provázány jak s komisí, tak s činností gestorů – členů TNK 136.

První z nich je Terminologický slovník dopravní telematiky II, který v průběhu osmi (!) měsíců přinesl kompletní řešení rozborového úkolu RU/0801/09, obsahující cca 1 500 nových termínů a definicí, vyprodukovaných jen za poslední tři až čtyři roky ve sledovaných komisích. Tento fakt je svědectvím o takřka exponenciálnímu nárůstu aktivit v oblasti norem z dopravní telematiky. Už samotná skutečnost, že pouhých pět roků od vydání Slovníku (I) si vyžádá praxe další pokračování ve Slovníku II, nemá srovnání v žádném jiném oboru. Konečná verze Slovníku II si vzhledem k někdy velmi syrové a neupravené verzi anglických návrhů vyžádala řadu doplňujících zásahů a dílčích připomínkových jednání. To, že je Slovník II v konečné tištěné podobě předán jako poděkování všem jeho spoluautorům – členům TNK 136, je přímým dokladem o jejich profesionální poctivosti, s níž i přes limitující čas a jiné naléhavé úkoly nedopustili odevzdání polotovaru nebo jen nedotažené pracovní verze. V tomto směru je třeba zvláště poděkovat paní PhDr. Věře Vlkové, CSc., která se jako koordinátor terminologie a překladu v rámci ÚNMZ zapojila do týmové práce TNK 136 a s obdivuhodným osobním nasazením nelitovala práce při několikerém čtení a korekturách Slovníku.

Dalším velkým, dokonce dvouletým projektem je STANDARD – Národní plán B zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do praxe. Už jen samotné knižní vydání trojice výstupů projektu STANDARD budí úctyhodný dojem. Svazek 1 Uživatelská příručka přináší v rozsahu více než 700 stran extrakty 140 norem a Svazek 2 popis Znalostního systému a E-learningu. Tyto rozsáhlé texty jsou navíc jen tištěnou podobou funkční webové aplikace. Není pochyb o tom, že projekt STANDARD představuje generační průlom do dosavadní praxe zprostředkování a zpřístupnění informací o normách pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. V domácí praxi technické normalizace nemá tento projekt obdobu. Dokonce i v porovnání se zahraničím přináší projekt STANDARD pokrok v nejaktuálnějším stádiu vývoje problematiky. Zakladatelské dílo dlouholetého konvenora ISO/TC 204/WG 1 Boba Williamse „Intelligent Transport Systems Standards“ (Artech House, 2008, ISBN – 13: 978-1-59693-438-2) prolomilo bariéru, že lze vydat knihu o rozsahu 550 stran výhradně o normách, a dokonce výhradně o normách z dopravní telematiky. Svazek 1 projektu STANDARD jde pouhý rok po americkém vydání ještě dál a webová aplikace je zcela novátorská. Již v této fázi lze odevzdaný projekt STANDARD považovat nejen za průkopnické dílo obecně, ale také za velký milník v činnosti komise TNK 136 Dopravní telematika.

Tento milník – listopad 2009 – je dobré zdůraznit nejen z hlediska momentálního úspěšného dokončení významných projektů. Je dobré si ho připomenout i z hlediska historie.

Jestliže toto zamyšlení nese název PATNÁCT LET ČINNOSTI TNK 136 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 1995 - 2009, je k němu třeba podat vysvětlení. TNK 136 Dopravní telematika vznikla jako samostatná normalizační komise až v roce 2003. Přesto byla velmi aktivním a svým způsobem svébytným celkem již řadu let předtím v rámci celku TNK 51 Pozemní komunikace. Toto zamyšlení má opravdu jen připomenout, že práce komise, byť v době počátku ještě nepůsobící jako samostatný subjekt, opravdu trvá již patnáct let. A to je impulsem pro malé ohlédnutí po jednotlivých rocích.

1994
 • Studie „Zavádění evropských norem pro pozemní komunikace“ obsahující samostatný soubor EN z CEN/TC 278 Telematika v silniční dopravě
 • 49 dokumentů (seznam) N 338
1995
 • TNK 51 Pozemní komunikace: „Příprava programu zavádění EN pro PK“
 • 12. 10. 1995 Ing. I. Liškutín zve Ing. Pavla Přibyla, CSc. ke spolupráci na normách z CEN/TC 226 a 278. Tým odborníků profesionálního zájmu vytváří: Ing. Ludmila Rusová, PhDr. Vlasta Rehnová, Ing. Karel Urban, Ing. Evžen Prediger, Ing. Jaroslav Kotek
1996
 • „Metodika vedení projektu přejímání EN pro PK“ – proškolení vybraných odborníků – Vnitřní pravidla CEN/CENELEC, pokyny pro gestory, založení Informačního a překladatelského servisu
 • Ing. Pavel Přibyl, CSc. jmenován zástupcem v CEN/TC 278, účast na zasedání v Kodani 21. 2. 1996
 • Dr. Mirko Novák, Ing. Zdeněk Votruba z FD ČVUT posilují tým, vzniká rámec 9 sledovaných WG
1997
 • ČR se stává plnoprávným členem CEN s povinností plného přejímání EN
 • NAT pro CEN/TC 278 rozšiřují další delegáti
 • Dokument N 751 DATEX přeložen do češtiny ve ST 32 (165 stran)
1998
 • Část projektu „Elektronické zpracování a výměna dokumentů CEN“ přinesla na serveru CDV zpřístupnění dokumentů komise NAT/TC 278
 • Noví členové Ing. Miroslav Svítek, Ing. Vlastimil Frič
1999
 • Průlom v prezentaci telematiky: Konference ITS`99 Praha konaná před zasedáním CEN/TC 278 ve dnech 24. – 26. 3. na MDS
 • ČR je první postkomunistickou zemí, která se systematicky věnuje telematice
 • Noví členové Ing. Stanislav Barták, Ing. Jiří Štefan
 • Soubor 13 sledovaných WG, režim setkávání každé dva měsíce, systematická práce gestorů v rámci projektu
 • Přehled 13 řídicích dokumentů z CEN/TC 278 a ISO/TC 204, rozpočet komise TNK 51 činí 4.310 tis. Kč
2000
 • Založeno Sdružení pro dopravní telematiku
 • SILMOS se stává prvním Centrem technické normalizace v ČR
 • Je instalována webová aplikace dokumentů CEN – originály a překlady norem
 • Seznam číslovaných dokumentů TNK 51 dosahuje čísla 500
 • Překlady EN 12314-2,4 z CEN/TC 278
 • Nová organizace práce gestorů, přichází Ing. Petr Bureš
 • IDENTIFIKAČNÍ KARTY NOREM – charakteristika obsahu EN – 44 položek
2001
 • Smluvní zajištění projektu přechází z CDV na SILMOS s.r.o.
 • Rozpočet komise TNK 51 dosahuje výše 4 779 tis. Kč
 • Seminář o standardizaci v dopravní telematice na MDS ČR
 • Doc. Přibyl, Ing. Svítek vydávají knihu Inteligentní dopravní systémy (kapitola věnovaná standardům)
 • Konference ITS `01 Praha přivítá 40 delegátů a 12 domácích členů komise
 • Gestorské schůzky pravidelně 4 x ročně
2002
 • Dokument TNK 51/608 Návrh zatřídění norem z oboru dopravní telematiky stanoví čísla skupin norem - 98 50.. / 98 51.. v soustavě ČSN
 • Zpracováno 100 položek, zavedeno 36
 • Na MDS ČR dochází ke změně organizační struktury, Ing. K. Urban iniciuje dokumentem TNK 51/663 Návrh na zřízení samostatné TNK Telematika
 • Dokument TNK 51/700 Žádost o zřízení nové TNK, adresovaný řediteli ČNI Ing. Kuncovi, CSc.
2003
  • 4. 3. 2002 Ustavující porada TNK 136 Dopravní telematika
  • Představen Mgr. David Bárta ze SILMOS, který přejímá agendu TNK 136 v rámci Informačního servisu SILMOS
  • 13. -14. 3. 2003 – 3. konference ITS
  • Idea na zpracování terminologického slovníku
  • Zřízení TNK 136 Dopravní telematika s těmito členy:
Předseda:
Doc. Ing. Pavel Přibyl, CSc. ELTODO EG
Tajemník:
p. Jan ŠKRDLE ČSNI
Členská základna:
pplk. Ing. Luděk Hradecký Ministerstvo obrany
Ing. Milan Hojka ZetTel, s.r.o
Ing. Zdeněk Veiner ČAP
Ing. Zdeněk Pliška ELTODO EG
Ing. Jiří Štefan ELTODO EG
Ing. Tomáš Tichý ELTODO EG
Ing. Igor Večerka SILMOS
Mgr. David Bárta SILMOS
Ing. Stanislav Barták MORACON
Ing. Ivan Fencl, CSc. CDV
Ing. Jitka Rokytová CDV
PhDr. Vlasta Rehnová CDV
Ing. Tomáš Juřík Cross
Ing. Martin Pajer Cebia
Ing. Ludmila Rusová Tranis
Ing. Lubomír Tichý, CSc. Ministerstvo dopravy
Ing. Karel Urban Ministerstvo dopravy
Doc. Ing. Miroslav Svítek ČVUT
Ing. Petr Bureš ČVUT
Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. ČVUT
Doc. Ing. František Drastík, CSc. ČVUT

Rokem 2003 začíná éra samostatně zřízené TNK 136 Dopravní telematika. Zdálo by se, že těch uplynulých a na aktivity bohatých sedm let není třeba komentovat. Zdálo by se, že není třeba vzpomínat na události nedávno minulé. Zdálo by se, že ve stále rostoucím a stupňujícím se tempu ani není čas na zastavení a vzpomínání. A konečně, jako by už samotné vzpomínání bylo příznakem nevhodné nostalgie. Žijeme přece právě teď v plnohodnotné přítomnosti, minulost je již za námi.

Ale možná to tak úplně není. Možná právě paměť, vědomí souvislostí, spojení přítomnosti i minulosti i budoucnosti je tím jedinečným rozměrem, který ještě dlouho sebedokonalejší – i telematické – systémy nedokáží zástupně za člověka generovat. A právě proto může být tato výjimečná chvíle, kdy došlo k neobvyklému soustředění několika úspěšných projektů, ta pravá pro osobní i společné bilancování. Těch uplynulých sedm, nebo pro některé už patnáct let, je přece významným a nezanedbatelným úsekem života. Chceme-li si svého života vážit, chceme-li uchovat ve své paměti informace a dojmy z jeho průběhu, pak bychom se měli v těchto výjimečných chvílích nejen zastavit, ale také v pokoře a vděčnosti jednoho vůči druhému poděkovat za uplynulá léta a uskutečněnou plnohodnotnou spolupráci.

A to je důvod, proč představitelé zainteresovaných institucí s radostí a uznáním chtějí poděkovat všem dlouholetým účastníkům této úspěšné práce.

 • Ministerstvo dopravy České republiky – v zastoupení garanta standardizace a nositele Čestného uznání profesora Lista za normalizaci – Ing. Karla Urbana,
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – v zastoupení vedoucí oddělení elektrotechniky – Ing. Zuzany Nejezchlebové, CSc.
 • a předseda TNK 136 Dopravní telematika – profesor Ing. Pavel Přibyl, CSc. chtějí pamětními medailemi a diplomy vyjádřit své
PODĚKOVÁNÍ

za obětavou spoluúčast na Národním plánu zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do praxe „STANDARD“ a za dlouholetou úspěšnou činnost v TNK 136 Dopravní telematika

těmto členům komise:
Prof. Ing. Miroslavu Svítkovi, PhD. Ing. Tomáši Stárkovi
Ing. Evě Gelové Ing. Jiřímu Řehákovi
Ing. Stanislavu Bartákovi Ing. Zdeňku Pliškovi
Ing. Jiřímu Štefanovi Doc. Ing. Tomáši Tichému, PhD.
Ing. Ondřeji Přibylovi, PhD. Mgr. Davidu Bártovi
Dr. Ing. Jiřímu Plíhalovi Ing. Věře Vrtěnové
PhDr. Vlastě Rehnové Ing. Igoru Večerkovi
Ing. Petru Burešovi, PhD. Ing. Milanu Dianovi
Ing. Miloslavu Věžníkovi PhDr. Věře Vlkové, CSc.
Ing. Vlastimilu Fričovi