Společnost SILMOS s.r.o. - Centrum technické normalizace uvádí základní kontaktní údaje - ADRESU a SPOJENÍ na své pracovníky. HISTORICKÁ DATA přibližují významné události z třicetileté existence společnosti (založena 1982). PŘEHLED PRACÍ představuje nejdůležitější dokončené projekty v období uplynulých pěti let 2006 - 2010. Novoroční pozdravy přátelům a spolupracovníkům POUR FELICITÉ ve zkratce charakterizují uplynulý rok.

Text available in english

Československá normalizační společnost byla založena v roce 1922. Od roku 2002 uděluje ČNI (ÚNMZ) za celoživotní přínos pro normalizaci CENU a ČESTNÉ UZNÁNÍ VLADIMÍRA LISTA. Historickým mezníkem bylo zapojení ČNI do evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC v roce 1997. Projekt Přejímání evropských norem pro pozemní komunikace (1994 - 2007) umožnil kvalifikované převzetí stovek evropských norem překladem. Symbolické poděkování spojené s udělením pamětní medaile desítkám zpracovatelů norem se uskutečnilo pro CEN/TC 227 SILNIČNÍ MATERIÁLY 29. listopadu 2005 na konferenci Asfaltové vozovky 2005, pro CEN/TC 226 SILNIČNÍ ZAŘÍZENÍ 17. října 2006 na Silniční konferenci 2006 a pro CEN/TC 278 a ISO/TC 204 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 26. listopadu 2009.

Od roku 2000 pořádá Dětský domov ve Volyni celostátní finále soutěže MISS Dětských domovů. Děvčata od 14 do 18 let soutěží v disciplínách podle vzoru Miss České republiky. SLOVO POŘADATELE seznamuje s myšlenkou a posláním této soutěže. SLOVO SPONZORA svědčí o radosti zúčastnit se vlastním přispěním a pomocí při organizování této akce. Diplomem a zařazením do galerie "RODIČŮ MISS DD" jsou oceňováni obětaví pořadatelé a sponzoři soutěže. SILMOS s.r.o. se podílí sponzorsky na uspořádání soutěže nepřetržitě od roku 2002. Počínaje ročníkem 2007 se zapojením módního ateliéru Nová róba zajišťuje ceny pro vítězky - večerní šaty. V roce 2010 byla zahájena nová tradice pro všechny finalistky - MISS DD na cestách.

Technická normalizační komise 136 Dopravní telematika zahájila činnost v roce 1995 jako pracovní skupina a později subkomise TNK 51, jako samostatná komise byla ustanovena v roce 2003. Obor působnosti TNK 136 je zaměřen na CEN/TC 278 TELEMATIKA SILNIČNÍ DOPRAVY a ISO/TC 204 INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY. Členové komise jsou zařazeni ve STRUKTUŘE KOMISE jako gestoři (národní delegáti) pro jednotlivé pracovní skupiny (WG) v rámci uvedených zahraničních komisí (TC). ČINNOST KOMISE probíhá v režimu pravidelných čtvrtletních zasedání; k dispozici jsou výroční zprávy, zápisy ze zasedání, číslované dokumenty, zprávy z pracovních cest gestorů. Výsledkem činnosti komise jsou kromě samostatných projektů především NORMY, vydané překladem nebo převzetím originálu na základě Národního plánu.

Text available in english

Projekt S 316-520-2008 Národní plán zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do praxe "STANDARD" (MD ČR - TNK 136, 2008-2009) představuje znalostní systém informací o normách z dopravní telematiky. V systému je zavedeno 140 evropských i mezinárodních norem, z velké části nepřeložených, o celkovém rozsahu cca 10 000 stran v angličtině. Každá norma je zpracována do podoby jednotné obsahové informace o normě, tzv. extraktu o rozsahu 4 - 5 stran českého textu. Systém umožňuje uživateli vyhledat vybrané extrakty norem podle zadaných kritérií, a to několika cestami: podle pracovní skupiny (WG), podle tématu, podle strukturálně uspořádaných třídících kategorií, podle klíčových slov a fulltextovým vyhledáváním. Soubor všech extraktů tvoří tzv. Uživatelskou příručku o rozsahu cca 700 stran, která představuje kompendium informací o zpracovaných normách v dopravní telematice.

Text available in english

Dopravní telematika je rychle se rozvíjející obor, který spojuje informační a telekomunikační technologie a dopravu. INFO-N (informace o normalizaci) nabízí přehled dokumentů, většinou přeložených do českého jazyka, které určují směr vývoje ITS v Evropě, souhrnně pojaté jako LEGISLATIVA EU.

Pro větší přehlednost je legislativa EU členěna na SMĚRNICI ITS (2010), která představuje rámcovou podporu pro instalace ITS v jednotné, interoperabilní podobě po celé Evropě, DALŠÍ SMĚRNICE EU a MANDÁTY EK. Rámcové požadavky směrnice jsou tak naplněny konkrétními požadavky evropských norem, OZNAČENÍ CE, které se stávají harmonizovanými s danou směrnicí v rámci celé Evropy.

Legislativa EU silně ovlivňuje i STRATEGII V NORMALIZACI. Evropské normalizační orgány neprodukují pouze finální výrobky, normy, ale i řadu strategických a organizačních dokumentů, ať už pro OBECNOU NORMALIZACI CEN/ISO, nebo přímo pro sektor Informačních a telekomunikačních technologií (NORMALIZACE ICT), nebo výhradně pro NORMALIZACI ITS.

STRUKTURA KOMISE CEN/TC 278 Road Transport and Traffic Telematics je složena z pracovních skupin WG 1 - WG 16. ČINNOST KOMISE CEN/TC 278 je dokumentována zápisy ze zasedání a číslovanými dokumenty. Seznam všech pracovních položek je k dispozici jako NORMY CEN/TC 278.

Obdobně je prezentována příbuzná ISO/TC 204 Inteligent Transport System se STRUKTUROU složenou z pracovních skupin WG 1 - WG 18, ČINNOSTÍ KOMISE a NORMAMI ISO/TC 204.

Vzhledem k úzké návaznosti jsou uvedeny základní informace o Evropském institutu pro normalizaci v telekomunikacích ETSI, včetně jeho struktury a norem, které mají přímý dopad na oblast ITS. Speciální komise připravuje normy na zkoušení zařízení a systémů ITS a normy řešící nižší vrstvy komunikace podle modelu OSI. Ostatní normy, které souvisí s oblastí ITS, jsou zde uvedeny jako doplněk celkového sledování norem ITS.

Text available in english

Česko-anglický SLOVNÍK DOPRAVNÍ TELEMATIKY obsahuje termíny, definice a zkratky z norem CEN/TC 278 a ISO/TC 204, které vznikají výhradně v angličtině, je východiskem pro jednotný překlad norem a ustanovení českého názvosloví oboru. Zpracování slovníku se uskutečnilo formou rozborových úkolů pro ČNI, resp. ÚNMZ. RU/0772/04 Terminologický slovník dopravní telematiky (SLOVNÍK I) byl zpracován členy TNK 136 v roce 2003/4 a obsahuje 1 772 termínů a definicí z 92 schválených a rozpracovaných norem, v roce 2006 byl vydán v rámci Sdružení pro dopravní telematiku i knižně. RU/0801/09 Terminologický slovník dopravní telematiky II (SLOVNÍK II) byl zpracován v roce 2009 a obsahuje 1 517 termínů a definicí ze 108 nových norem. Základní informaci o terminologii oboru podává ÚVOD.

Technická normalizační komise 51 Pozemní komunikace pracovala v létech 1993 - 2008. Obor působnosti TNK 51 byl zaměřen na CEN/TC 226 SILNIČNÍ ZAŘÍZENÍ, CEN/TC 227 SILNIČNÍ MATERIÁLY a do vzniku samostatné TNK 136 v roce 2003 i na CEN/TC 278 TELEMATIKA SILNIČNÍ DOPRAVY. Díky průřezovému charakteru komise byly podporovány a sledovány i další související komise v CEN jako CEN/TC 254 Izolace mostovek, CEN/TC 167 Stavební ložiska, CEN/TC 178 a 229 Dlažby a prefabrikáty. CEN/TC 288/WG 9 Vyztužené zeminy, CEN/TC 254/SC 3 Kamenivo pro vozovky. Činnost TNK 51 byla v létech 1994 - 2007 podporována Ministerstvem dopravy ČR v rámci projektu Přejímání evropských norem pro pozemní komunikace (v max. výši 5 mil Kč ročně). Tato podpora zajišťovala činnost desítek národních delegátů, odpovědné připomínkování a následné vydání norem v češtině včetně řady trvale podnětných metodických postupů, spojení normalizace s výzkumem, certifikací a legislativou.

Bude doplněno.

Parametry technických norem mohou být ovlivňovány i cestou lobbystických tlaků, jak se stalo při přejímání evropských norem pro stavbu vozovek z CEN/TC 227 Silniční materiály ve WG 4 pro NESTMELENÉ SMĚSI i pro STMELENÉ SMĚSI a ve WG 1 pro asfaltové směsi. Bez ohledu na technicky prokázané a ověřené parametry zkoušek v rámci projektu ISPROFOND č. 5006210044 a ekvivalentně transformované kategorie v rámci ROZBOROVÉHO ÚKOLU RU/0825/06, došlo při přejímání evropských norem ke snížení parametrů původních ČSN. Zrušení národních příloh k dotčeným evropským normám pro kamenivo, které vznikaly na základě objektivních porovnávacích zkoušek, legalizovalo snížení kvality materiálů i vrstev vozovek s mementem: STOP ŠPATNÝM NORMÁM.