ETSI TC ITS WG 1 Požadavky na aplikace a služby

Pracovní skupina má za cíl na základě harmonizovaných požadavků vytvořit klasifikaci aplikací a základní sadu aplikací pro komunikaci vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura. Dále má pro tuto základní sadu stanovit funkce, služby a rozhraní, stanovit aplikační protokoly a zprávy, stanovit provozní požadavky pro podpůrný systém a zvážit postupy zkoušení shody a interoperability a sestavy zkoušek. Obecným cílem je přispět k harmonizaci a optimalizaci celého systému.

Aplikační model norem

Základní sada aplikací

Základní sada aplikací byla vytvářena na základě výběru aplikací/případů užití.

Pro vymezení předmětu činnosti WG 1 se práce zaměřuje především na ITS G-5 technologie pro vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura,

ale také zvažuje jiné technologie přístupu k médiu. Jak vidno z aplikačního modelu,

zabývá se aplikacemi bezpečnosti provozu na PK, vyšší dopravní účinnosti a jinými aplikacemi.

Kritéria výběru aplikací byla společenská a obchodní hodnota, přínos pro zákazníka, technologická zralost a doba k její aplikaci.

Výběr byl proveden anketou mezi účastníky a bylo vybráno 32 případů užití, které byly následně seskupeny do aplikací.

Pro tyto aplikace byly poté vypracovány funkční a provozní požadavky.

Co to je CAM (Cooperative awareness message)

CAM je periodická heartbeat zpráva zasílaná stanicí ITS do jejího okolí. Přijímač CAM přijatou informaci zpracuje. CAM je nezávislá na aplikaci. V aktuální verzi technické specifikace jsou zařazeny jak CAM vozidla, tak i CAM infrastruktury. CAM obsahuje tyto informace: identifikátor stanice, časovou známku, polohu stanice a jiné atributy podle různých profilů: profil základní vozidlo (velikost vozidla, délka vozidla, řízení akcelerace…), profil vozidlo záchranného sboru (základní vozidlo + odpověď na požadavek statutu sirény), profil vozidla veřejné dopravy.

Co to je DENM (Decentralized Environmental Notification message)

DENM je varovná zpráva vyvolaná událostí zaslaná autorizovanou stanicí ITS při detekci nebezpečné, nebo abnormální situace. DENM úzce souvisí s případy užití/aplikacemi. DENM poskytuje informace o typu detekované situace, poloze situace, trvání situace, zasažené oblasti apod. Další funkce základní služby DENM zahrnují: funkce zrušení – umožní stanici původce nebo třetí straně zrušit DENM, která byla zaslána; funkce korelace informace – umožní přijímači jednoznačně rozlišit DENM týkající se té stejné události zaslané od jiných stanicí.

Pro každou aplikaci je tedy nutné definovat funkční a provozní architekturu, obecné definice/terminologii a specifikace zkoušení.