Charakteristika činnosti TNK 51

Dnes již ukončená činnost TNK 51 Pozemní komunikace byla mimořádná v několika ohledech. Především to byla šíře záběru, rozsáhlý obor působnosti, soustředěný na několik CEN/TC s produkcí několika stovek evropských norem určených k převzetí. Tomuto záběru odpovídala i zcela ojedinělá vrstvená struktura komise s organizačním zapojením Národních aplikačních týmů. cestou NAT bylo kromě 26 členů TNK 51 bylo zapojeno do aktivní práce s normami ještě dalších cca 50 gestorů a zpracovatelů ČSN EN. O kapacitě vykonané práce TNK 51 svědčí názorně skutečnost, že po ukončení činnosti komise převzaly její agendu tři samostatné TNK (TNK 136, TNK 146 a TNK 147).

Druhým mimořádným aspektem činnosti TNK 51 byla významná podpora Ministerstva dopravy v rámci Projektu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace (1994 - 2007) viz dále PROJEKT PŘEJÍMÁNÍ EN. Úloha Ministerstva dopravy ČR jako orgánu státní správy v resortu s ročním objemem veřejných zakázek ve výši několika desítek miliard Kč vyžadovala přímou účast na procesu přejímání evropských norem. Rozpočet projektu pokrývajícího činnost TNK 51 se v průběhu procesu plynulého přejímání EN pohyboval kolem 5 mil. Kč ročně.

Třetím mimořádným aspektem byl vznik profesionálního Centra technické normalizace, SILMOS s.r.o., prvního v ČR (od roku 2000), které bylo schopno tuto agendu, zcela se vymykající dobrovolné a nehonorované činnosti TNK, zorganizovat a zpracovat viz dále FUNKCE A POSLÁNÍ CTN. Činnost CTN zavedla řadu metodických postupů s mnohaletým předstihem před transformací ČNI do ÚNMZ a masivním zakládáním Center.

A konečně si lze učinit představu o rozsáhlých aktivitách CTN, které se neomezovaly jen na tvorbu původních ČSN a prioritní přejímání evropských norem, ale také na zpracovávání terminologických slovníků, řešení rozborových úkolů, zapojení a přímou iniciaci souvisejících projektů v úrovni normalizačního výzkumu, publikační činnost, prezentaci výsledků na konferencích, seminářích, školeních viz dále VÝSLEDKY PRÁCE.

Bilanční přehled hlavních úkolů a dosažených výsledků po jednotlivých létech řešení projektu Přejímání EN a celé agendy CTN SILMOS s.r.o. a TNK 51 je uveden v tabulce s podrobným popisem.

TNK 51/1000-3ZHODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU PŘEJÍMÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 1994 - 2006
1994Etapa O: Zavádění soustavy evropských norem pro pozemní komunikace v ČR
1995Etapa I: Informační a překladatelský servis o evropských normách v oboru působnosti TNK 51
1996Etapa II: Struktura projektu EN
Etapa III: Výběr a zahájení činnosti gestorů
1997Etapa IV: Zahájení převodu prvních EN do ČSN
1998Plná součinnost všech etap projektu EN
1999Elektronická databáze dokumentů CEN
2000Centrum technické normalizace
2001Přesun těžiště projektu na Etapu IV
2002Dopady evropské legislativy na evropskou normalizaci
2003
  • Velké projekty v normalizaci
  • Národní přílohy EN
2004První sada harmonizovaných evropských norem výrobku pro kamenivo s národními přílohami
2005První sada evropských norem výrobku pro stavbu vozovek - cementobetonové kryty
2006Revize názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6100 a webové stránky o činnosti CTN
2007Ukončení projektu přejímání EN pro PK Objektiv
2008Zrušení TNK 51 Pozemní komunikace viz dále P. S. HISTORICKÉ ZHODNOCENÍ