Ing. Stanislav Říhánek

VUSH, a.s.

  

Poděkování Ing. Stanislavu Říhánkovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13286-44

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky