CEN/TC 278 WG 14 After theft systems for vehicle recovery

Pokrádežové systémy pro navracení vozidel

Seznam je prázdný.

Charakteristika WG

Úkolem pracovní skupiny WG14 je vytvoření norem pro pokrádežové systémy (After theft systems for vehicle recovery či jiný používaný název After-theft systems for the recovery of stolen vehicles), ale i pro jejich používání. Problematika totiž zahrnuje nejen samotné systémy (pokrádežová zařízení namontovaná ve vozidlech a k nim příslušné detekční prostředky a monitorovací centra), ale i následná výměna důležitých informací o poloze vozu a jeho provozním stavu mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty (provozovateli systémů a policií a to nejen uvnitř jednoho státu, ale i na území jiných států). V neposlední řadě je důležité neopomenutí i právních kroků tedy fyzického vysledování vozidla a jeho zajištění policií daného státu.

Z hlediska technické specifikace se jedná o vytvoření norem pro systémy krátkého dosahu (většinou stacionárního typu), jejichž účinná vzdálenost mezi detekčním zařízením a detekovaným vozidlem je řádově několik metrů resp. pro systémy dlouhého dosahu (lokačního a sledovacího typu), jejichž účinná vzdálenost mezi monitorovacím centrem a detekovaným vozidlem je větší než stovky metrů (ale i stovky a tisíce km). Zároveň s tím je zpracovávána norma pro přenos zpráv a stavů mezi jednotlivými součástmi těchto systémů. Samozřejmou součástí norem pro elektronické systémy montované do vozidel by měly být i testovací postupy a procedury pro snadnější doporučení systémů k užívání. Právě proto bylo v roce 2003 odsouhlaseno CEN zařazení nové položky mezi zpracovávané dokumenty pracovní skupiny.

Nedílnou součástí práce skupiny pak je i vytvoření obecného doporučení pro komunikaci a výměnu informací mezi privátními provozovateli výše uvedených systémů a policií. Pokrádežové systémy mají za úkol snadnější nalezení a identifikaci odcizeného vozidla, které je tímto systémem vybaveno, a jeho následné zajištění a navrácení zpět původnímu majiteli, k čemuž má oprávnění pouze policie. Situace se navíc výrazně komplikuje v případech, kdy vozidlo již opustilo území státu a nachází se na teritoriu státu jiného. Právě v těchto případech je standardizovaný proces výměny informací mezi privátním provozovatelem systému v jednom státě a policií ve státě druhém velmi důležitý. Aktivní přístup EU k těmto procesům vedl v zakotvení některých výstupů z činnosti WG14 i do dokumentů EU.

Současný stav standardizace v této oblasti ilustruje prezentace gestora této skupiny.