Úvod

ZÁKLADNÍ INFORMACE (termíny a definice)

 • STANDARD je zkrácený název projektu Ministerstva dopravy ČR S-316-520-2008 „Národní plán zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do praxe .“ Na těchto webových stránkách najdete extrakty z více než 140 evropských (CEN/TC 278) a mezinárodních (ISO/TC 204) technických norem, které dohromady tvoří soubor o více než 10.000 stranách, z velké části v anglickém originále.
 • EXTRAKT NORMY je dokument vzniklý redukcí textu normy na rozsah cca 5 stran, zpracovaný podle uvedené METODIKY s respektováním formálních a obsahových prvků normy tak, aby poskytoval uživatelům plnohodnotné informace o předmětu normy a její potřebnosti.
 • INFORMACE O NORMĚ uvádějí základní identifikační údaje o normě jako označení (číslo), název, zavedení do ČSN aj, které mohou sloužit k nákupu normy cestou ÚNMZ (www.unmz.cz).
 • AUTOŘI EXTRAKTŮ jsou členové TNK 136 Dopravní telematika, z velké části gestoři, tj. delegáti České republiky v pracovních skupinách příslušných TC. Případné dotazy lze směřovat elektronickou cestou přímo na ně.
 • E-LEARNING: u některých vybraných norem byla zpracována výuková prezentace metodou e-learningu, která umožní podrobnější seznámení s obsahem normy.
 • HLEDÁNÍ NOREM / EXTRAKTŮ usnadní použitý znalostní systém, který několika cestami umožní výběr výsledné jedno nebo víceprvkové množiny norem / extraktů.

PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH POLÍ (záhlaví a záložky)

 • FULLTEXT: umožňuje vyhledání cílové normy (skupiny norem/ extraktu) pomocí identifikačního znaku normy (čísla), části názvu nebo části textu extraktu.
 • UŽIVATELÉ jsou rozděleni podle předpokládaného zájmu o obecné nebo podrobné informace do čtyř typů: 1. Laik, 2A. Výrobce, zkušební laborant, 2B. Poskytovatel služby, 3. Správce, majitel. Pro typ 1. Laik a typ 3. Správce/majitel je dále nastaven způsob vyhledávání samostatnými cestami podle otázek. Pro typ 2A, 2B – Odborník se pro další vyhledávání používá nabídka souboru předem definovaných klíčových slov.
 • KATEGORIE představují hierarchizovaný strukturovaný soubor 48 tématických jednotek, k nimž byly přiřazeny jednotlivé normy/extrakty podle obsahové příbuznosti. Každá kategorie obsahuje konečný počet cílových norem/extraktů, který je uveden v závorce. Pro zúžení výběru lze dále použít kombinaci dvou nebo více současně označených kategorií opět s informací o nalezeném počtu norem/extraktů.
 • PRACOVNÍ SKUPINY (WG) jsou tvůrčí týmy příslušných technických komisí, ve kterých se vytvářejí tématicky příbuzné soubory norem. Vyhledávání norem/extraktů podle pracovních skupin vychází z přirozeného procesu tvorby norem.

POSTUP VYHLEDÁVÁNÍ (návod k použití)

 • POSTUP PŘES FULLTEXT: Do vyhledávacího pole napiš číslo normy, část nebo celý název normy nebo libovolný text
 • POSTUP PŘES UŽIVATELE
  • LAIK – vyhledávání vede přes soubor otázek, které usnadňují uživateli orientaci a navigují ho k výběru předpokládané cílové skupiny norem/extraktů.
  • ODBORNÍK – vyhledávání vede přes definovaná klíčová slova. Při zápisu jednotlivých písmen klíčového slova do vyhledávácího pole se automaticky ukazuje možná nabídka. Lze také přímo zvolit klíčové slovo v abecedně uspořádaném souboru samostatné nabídky.
  • SPRÁVCE/MAJITEL – vyhledávání vede přes soubor otázek, který směřuje ke konečnému souboru norem/extraktů pro specifickou potřebu uživatele (příklad – výběrové řízení, normy pro elektronické mýtné)
 • POSTUP PŘES KATEGORIE - kategorie jsou uspořádány do čtveřic. V každé kategorii se přiblížením kurzoru objeví její definice. Pokud je výsledný výběr příliš široký, lze pokračovat zatržením další jedné nebo více kategorií. Na pravé straně se zobrazí aktuálně vybraný počet norem/extraktů.
 • POSTUP PŘES PRACOVNÍ SKUPINY – přímým výběrem příslušné pracovní skupiny se objeví soubor norem, které skupina zpracovává.